فهرست رشته ها و گرایش های گروه آموزشی بیوتکنولوژی و دامپزشکی
ردیفنام رشته و گرایش(FA)کاردانیکارشناسیکارشناسی ارشددکتریدکتری تخصصیفوق تخصص
۱ مهندسی کشاورزی گرایش علوم دامی - - - - - - - - - -
۲ کاردانی دامپزشکی - - - - - - - - - -
۳ کارشناسی پیوسته زیست شناسی سلولی مولکولی گرایش بیوتکنولوژی - - - - - - - - - -
۴ کارشناسی ناپیوسته بهداشت مواد غذایی با منشاء دامی - - - - - - - - - -
۵ کارشناسی ناپیوسته علوم آزمایشگاهی دامپزشکی - - - - - - - - - -